Apel ruchu Więcej Niż Energia do Ministra Spraw Zagranicznych J.Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze,

W czwartek 12 kwietnia br. odbędzie się spotkanie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, podczas którego omawiana będzie przyszłość unijnej polityki spójności.

Dla Polski bardzo ważne jest, by w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej UE polityka spójności zachowała swoje dotychczasowe znaczenie i niezmniejszony budżet. Równie istotne jest to, by środki unijne wsparły działania o największym znaczeniu dla dalszego rozwoju Polski. Za takie uważamy transformację energetyczną oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim jakości powietrza.

Dlatego w imieniu sekretariatu ruchu Więcej Niż Energia apelujemy do Pana Ministra o poparcie w Radzie UE postulatów dotyczących zwiększenia wydatków na ochronę klimatu w przyszłym budżecie Unii Europejskiej.

Polityka spójności nakierowana w większym niż dotychczas stopniu na niskoemisyjną transformację energetyczną będzie korzystna dla Polski.

Pozwoli ona skuteczniej realizować zadania nakreślone w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i wynikające z politycznych deklaracji rządu. Przede wszystkim większe środki na poprawę efektywności energetycznej w budownictwie ułatwią rządowi i samorządom szybsze zwalczenie problemu katastrofalnego zanieczyszczenia powietrza, umożliwiając zwiększenie tempa i skali wdrażania programów termomodernizacyjnych.

Większy budżet na niskoemisyjny transport ułatwi realizację zadań dotyczących rozwoju elektromobilności, w tym flagowego programu Luxtorpeda 2.0 i innych zadań dotyczących rozwoju i bardziej efektywnego wykorzystania transportu szynowego.

Wszystkie te obszary działań mają także wymiar społeczny. Termomodernizacja budynków to również poprawa zdrowia mieszkańców Polski, w tym przede wszystkim dzieci, które są szczególnie narażone na skutki zanieczyszczenia powietrza. To także ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego. Inwestycje w rozwój sieci kolejowe przyczynią się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego wśród mieszkańców mniejszych miejscowości, a rozwój sektora polskich producentów taboru doprowadzi do powstania nowych, stabilnych miejsc pracy. Wreszcie rozwój rozproszonej energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła będzie stymulował rozwój nowych technologii i lokalnych gospodarek, w tym na terenach wiejskich i w mniejszych ośrodkach, ułatwiając realizację celu, jakim jest równomierny rozwój kraju w wymiarze terytorialnym.

Parlament Europejski w przyjętej 14 marca 2018 r. rezolucji uznał, że w przyszłej perspektywie finansowej wydatki na działania dotyczące ochrony klimatu powinny zostać jak najszybciej zwiększone do poziomu 30 proc. unijnego budżetu1.

O zwiększenie wydatków na działania służące ochronie klimatu apeluje zarówno grupa czternastu państw UE określanych jako Green Growth Group (min. 20% unijnego budżetu), jak również polskie i europejskie organizacje społeczne określające ten próg na poziomie wyższym – min. 40% środków w ramach przyszłej polityki spójności. Zarówno państwa z Green Growth Group jak i organizacje społeczne są zgodne, że istnieje potrzeba zagwarantowania, by pozostałe środki nie mogły wspierać działań i inwestycji podważających realizację celów klimatycznych (climate-proofing)2.

Opowiedzenie się po stronie klimatu w negocjacjach dotyczących przyszłego budżetu UE pozwoli polskiemu rządowi wykazać, że nasz kraj jest odpowiedzialnym i konstruktywnym partnerem Europy, gotowym wspólnie z innymi pracować na rzecz rozwiązania najpoważniejszych wyzwań o globalnym znaczeniu. Będzie to decyzja o daleko większym znaczeniu niż organizacja światowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Wzmocni to pozycję negocjacyjną Polski w tych ważnych rozmowach.

Z powyższych powodów gorąco apelujemy do Pana Ministra o poparcie, podczas najbliższego spotkania Rady UE, postulatów dotyczących zwiększenia wydatków na ochronę klimatu w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej. Jesteśmy przekonani, że konstruktywna postawa polskiego rządu w tej kwestii ułatwi osiągnięcie korzystnego dla Polski wyniku negocjacji, a pro-klimatyczna polityka spójności najlepiej przyczyni się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju naszego kraju w kolejnych latach.
Z poważaniem,

Joanna Furmaga

Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

w imieniu sekretariatu ruchu Więcej Niż Energia

Apel – ruch Więcej Niż Energia – MZS JCzaputowicz – 2018 04 11 – MFF