Analiza projektu nowelizacji ustawy o OZE

W dniu 5 maja 2016 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Analiza wykonana przez ekspertów z ClientEarth i WWF, organizacji członkowskich ruchu Więcej niż energia, ma na celu przedstawienie oraz ocenę najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie.

W dniu 5 maja 2016 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Analiza wykonana przez ekspertów z ClientEarth i WWF, organizacji członkowskich ruchu Więcej niż energia, ma na celu przedstawienie oraz ocenę najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie. W głównej mierze skupia się ona na przepisach dotyczących mikroinstalacji, bo właśnie zmiany w tym obszarze są najdalej idące. Omówione zostały również najistotniejsze zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, a także zmiany przewidziane w innych aniżeli ustawa o odnawialnych źródłach energii aktach normatywnych, które mają zostać znowelizowane na mocy przedmiotowego projektu, tj. zmiany w ustawie – Prawo energetyczne oraz w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Ponadto – od czego wychodzi przedmiotowa analiza – ocenie został poddany tryb procedowania projektu.

Analiza projektu nowelizacji ustawy o OZE