Apel „Więcej niż energia” w sprawie utrzymania poprawki prosumenckiej w ustawie o OZE

Ruch „Więcej niż energia” – koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych popierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz podnoszenie efektywności energetycznej – stoi na stanowisku, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. poprawka prosumencka, która wprowadziła do ustawy mechanizm taryf gwarantowanych dla najmniejszych, przydomowych mikroelektrowni, to rozsądny i solidny fundament dla budowy energetyki obywatelskiej w Polsce.

Ruch „Więcej niż energia” – koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych

popierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz podnoszenie efektywności energetycznej – stoi na stanowisku, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. poprawka prosumencka, która wprowadziła do ustawy mechanizm taryf gwarantowanych dla najmniejszych, przydomowych mikroelektrowni, to rozsądny i solidny fundament dla budowy energetyki obywatelskiej w Polsce. Poprawka stanowiła wyraz społecznego konsensusu i została przyjęta przez Sejm ponad partyjnymi podziałami. Choć przepisy składające się na poprawkę prosumencką wymagają korekt, zmiany powinny ograniczać się do doprecyzowywania zasad funkcjonowania systemu wsparcia, tak aby stał się on pewny, przejrzysty i zapewniał możliwość szerokiego zaangażowania obywateli (również tych mniej zamożnych) we współtworzenie systemu energetycznego. Powinien być także zrównoważony pod względem ekonomicznym (zarówno po stronie wytwórców, obywateli, jak i państwa). Ruch „Więcej niż energia” postuluje wprowadzenie następujących zmian w ustawie o OZE:

  • Niezbędne jest rozdzielenie systemu taryf gwarantowanych od tzw. net-meteringu. Mechanizm taryf gwarantowanych powinien zostać całościowo uregulowany w odrębnym, nowo dodanym artykule ustawy o OZE. Pozwoli to usunąć wątpliwości interpretacyjne i doprecyzować zasady rozliczeń pomiędzy prosumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi. Taryfy gwarantowane powinny przysługiwać za całość energii wprowadzonej do sieci. Jest to sprawiedliwe i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie, które sprawdziło się w wielu innych krajach.
  • Dostęp do systemów wsparcia powinny uzyskać wszystkie podmioty, które chcą się włączyć w transformację energetyczną kraju, tj. nie tylko osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, ale także jednostki, które w myśl obowiązujących regulacji nie prowadzą lub nie mogą prowadzić działalności w zakresie wytwarzania energii (w szczególności podmioty samorządowe, takie jak szkoły lub szpitale, albo organizacje społeczne).
  • Wartości stawek taryf gwarantowanych muszą opierać się na obiektywnych oraz czytelnych kryteriach, które w możliwie najbardziej precyzyjny sposób oddawałyby aktualną sytuację rynkową, w tym realne koszty kapitału. Stawki te powinny zatem być obliczane na podstawie faktycznego kosztu wytwarzania jednostki energii w danej mikroinstalacji (tzw. LCOE). Takie rozwiązanie gwarantowałoby zwrot kosztów poniesionej inwestycji w okresie trwania wsparcia, wykluczając jednocześnie możliwość uzyskania nieuzasadnionych przychodów. Zapewniona zostałaby również optymalizacja kosztów funkcjonowania całego systemu.

Energetyka obywatelska to wytwarzanie i dzielenie się energią oraz efektywność energetyczna rozwijana m.in. dzięki inteligentnemu i innowacyjnemu zarządzaniu energią poprzez dostęp do informacji o jej wytwarzaniu i zużyciu. Rozwój energetyki obywatelskiej pozwoli osiągnąć szereg korzyści. Najważniejsze z nich to podniesienie konkurencyjności w wielu sektorach (energetyce, rolnictwie, telekomunikacji, informatyce czy budownictwie), pobudzenie przedsiębiorczości oraz rozwój sektora małych i średnich polskich przedsiębiorstw, utworzenie tysięcy nowych miejsc pracy, rozwój obszarów wiejskich oraz dywersyfikacja dochodów w rolnictwie, szeroko rozumiana poprawa stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza) oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystywanie lokalnie dostępnych zasobów i poprawę jakości dostarczanej energii. Badania opinii publicznej pokazują, że Polacy popierają rozwój odnawialnych źródeł energii i inwestycje w nie. Zadaniem państwa jest stworzenie takich warunków ekonomicznych i prawnych, aby taka inwestycja zwracała się obywatelom w rozsądnym czasie.

Przeczytaj: Pełna treść apelu „Więcej niż energia” w sprawie utrzymania poprawki prosumenckiej w ustawie o OZE.

Przeczytaj: Stanowisko ruchu „Więcej niż energia” w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o OZE (w zakresie tzw. poprawki prosumenckiej).