Bydgoszcz: ku nowoczesnej polityce energetycznej

Największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz zielonej modernizacji energetycznej.  Obejmują one wiele aspektów polityki miejskiej, które bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców. W Urzędzie Miasta powołano Zespół ds. Zarządzania Energią, którego zadaniem jest wspieranie ochrony klimatu na poziomie miejskim, planowanie i koordynowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zwiększanie udziału energii z OZE w bilansie energetycznym miasta i budowa systemu pozwalającego na monitoring i zarządzanie zużyciem energii.

Jedną ze znaczących inwestycji była przeprowadzona w okresie od stycznia do końca września 2015 roku modernizacja systemu oświetlenia miejskiego. Dzięki niej bydgoskie latarnie świecą dziś światłem pochodzącym z energooszczędnej technologii LED, a sieć oświetleniowa sterowana jest za pomocą nowoczesnego systemu elektronicznego. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość konserwacji systemu, mieszkańcy nie muszą już zgłaszać awarii, bo dane na ten temat są na bieżąco aktualizowane i widoczne dla konserwatora. Czas naprawy usterek uległ znacznemu skróceniu. Miasto zmniejszyło zużycie energii elektrycznej o 2752 MWh rocznie, co pozwala ograniczyć emisję CO2 o 2449 Mg. Dzięki tym oszczędnościom w kasie bydgoskiego ratusza pozostanie ok. 1 mln złotych rocznie, w zależności od cen taryfowych.

Od czerwca 2016 roku w Bydgoszczy realizowana jest część międzynarodowego projektu CityEnGov, w którym przewidziano działania wspierające samorząd miejski w tworzeniu i wzmacnianiu komórek zarządzania energią w administracji publicznej.

„Każdy samorząd szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania energią  i ustala swoje struktury organizacyjne. Niewiele jest komórek zarządzania energią i środowiskiem w formie wyodrębnionej struktury i z przypisaną odpowiedzialnością. Miasto Bydgoszcz od lat konsekwentnie podejmuje działania, które maja przynieść oszczędności zużycia energii i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Powołując przed laty Energetyka Miejskiego, planowało rozszerzać struktury zarządzania energią. Obecnie zaczyna funkcjonować Zespół ds. Zarządzania Energia, który w projekcie ma być doskonalony. Dzięki wymianie międzynarodowej z partnerami chcemy zrobić to jak najlepiej”

Partnerzy stowarzyszeni związani z Miastem Bydgoszcz:

  • Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy,
  • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy – Centrum Demonstracyjne OZE,
  • Miasto Bielsko-Biała,
  • Stowarzyszenie Tilia,
  • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

Kolejne międzynarodowe przedsięwzięcie Energy@School (Energia w szkole) ma na celu efektywne zarządzania energią w szkołach. Biorąc pod uwagę obiekty użyteczności publicznej szkoły zajmują drugie miejsce jeśli chodzi o wysokość wydatków w gminach. Dlatego Bydgoszcz zdecydowała zaangażować się w projekt, którego głównym celem jest zmiana kultury użytkowania energii w placówkach oświatowych. W ramach tego działania przeprowadzone zostaną m.in. audyty energetyczne, a na ich podstawie stworzone plany energetyczne. Zakupiony zostanie system IT (inteligentne liczniki, detektory i sprzęt do monitoringu w czasie rzeczywistym) ułatwiający gospodarowanie energią. Równie ważna jak inwestycje w nowoczesne technologie jest edukacja użytkowników, dlatego zaplanowano specjalne szkolenia dla osób zarządzających energią (tzw. junior energy guardians) oraz opracowanie podręcznika oszczędzania energii dla szkół.

Jedna z bydgoskich szkół kształcąca techników systemów energetyki odnawialnej w 2016 roku wzbogaciła się o nowy obiekt dydaktyczny – Centrum Demonstracyjne efektywności energetycznej i OZE. Budynek zrealizowano w ramach projektu CEC5 „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. W ramach tego projektu służącego wdrażaniu procedur certyfikacji ekologicznych budynków użyteczności publicznej w 7 krajach europejskich zaplanowano powstanie 7 budynków pokazowych, promujących odnawialne źródła energii oraz nowe technologie budowlane pozwalające na osiąganie prawie zerowego zapotrzebowania na energię. Bydgoskie centrum jest obiektem pasywnym, wyposażonym w automatyczną instalację sterującą wentylacją (z rekuperacją) i ogrzewaniem oraz na bieżąco monitorującą parametry (temperatura, wilgotność, ciśnienie itp.) zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ponieważ obiekt zaprojektowano jako pokazowy, wszelkie dane dotyczące działania systemu są prezentowane na monitorze dostępnym dla zwiedzających. Układ zasilający to 100 ogniw fotowoltaicznych oraz turbina wiatrowa o mocy 3 kW. Prócz tego obiekt ten wykorzystuje do ogrzewania solankową pompę ciepła, gruntowy wymiennik ciepła i kolektor słoneczny. Otoczenie Centrum oświetlają lampy hybrydowe. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zwiedzić obiekt po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.