Eksperci podpowiadają jak tworzyć przyjazne miasta

Po ponad rocznych pracach w ramach projektu REVIPOWER eksperci przygotowali zbiór rekomendacji dla samorządów lokalnych, odpowiadając na pytanie: Jak poprawiać jakość życia w mieście dzięki rewitalizacji?

Po ponad rocznych pracach w ramach projektu REVIPOWER eksperci przygotowali zbiór rekomendacji dla samorządów lokalnych, odpowiadając na pytanie: Jak poprawiać jakość życia w mieście dzięki rewitalizacji?

Dobrze zaprojektowane miasto sprzyja ochronie powietrza i zasobów wodnych oraz gwarantuje bezpieczny i łatwy dostęp do terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców, poprawiając ich stan zdrowia oraz dając poczucie komfortu jednak gwałtowna urbanizacja oraz nieefektywne rozwiązania technologiczne i architektoniczne terenów miejskich mogą doprowadzić do kryzysu. Przejawia się on m.in. zanieczyszczeniem powietrza, nadmiernym hałasem, nieefektywnym wykorzystaniem ziemi, nadmiernym zużyciem wody i wreszcie emisją gazów cieplarnianych na niespotykaną dotychczas skalę.

W Polsce również odczuwane są skutki negatywnego modelu rozwoju. W wyniku niemal 80 lat chaotycznej rozbudowy miasta stają przed olbrzymimi wyzwaniami, jakie niosą ze sobą korki uliczne, niska emisja czy migracje ludności. Prace ekspertów projektu REVIPOWER prowadzone były w ramach interdyscyplinarnej grupy roboczej, skoncentrowanej na poszukiwaniu rozwiązań dla kluczowych problemów polskich miast poprzez zrównoważoną rewitalizację. Zgromadzona wiedza została następnie podsumowana w formie modelowego szkolenia.

Na przełomie 2018 i 2019 roku przeprowadzono dwa warsztaty według metodologii REVIPOWER, pierwszy we współpracy z Miastem Warszawa, drugi z Wrocławską Rewitalizacją. W szkoleniu aktywny udział wzięło w sumie 60 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, w tym również należących do ruchu Więcej Niż Energia –  Bydgoszczy, Ciechanowa i Mielna. W trakcie warsztatów uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób można zmniejszyć ślad środowiskowy miast (ang. Urban footprint) i poprawić jakość życia na terenach zurbanizowanych.

W wyniku wspólnej pracy, dyskusji warsztatowych, oraz na podstawie zbioru dobrych praktyk z Polski i Niemiec powstały kompletne materiały szkoleniowe dotyczące efektywnej pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji, dostępne na dwujęzycznej stronie https://efficient-city.org.

Dodatkowo eksperci niezależnego instytutu badawczego adelphi research, koordynatora projektu REVIPOWER, na podstawie zebranej wiedzy, a także doświadczeń niemieckiej organizacji branżowej Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. oraz polskiego Stowarzyszenia Gmin Energy Cities (PNEC), przygotowali grafikę ukazującą zbiór inspirujących i skutecznych działań poprawiających jakość środowiska zabudowanego i redukujących ślad środowiskowy miast.

Na podstawie zaproponowanego zbioru powstała także lista weryfikacyjna dla samorządów (do pobrania TUTAJ), umożliwiająca sprawdzenie istniejących już planów rewitalizacji i uzupełnienie ich o polityki, strategie i konkretne działania sprzyjające poprawie jakości środowiska w mieście, a w konsekwencji jakości życia i poziomu zdrowia mieszkańców.

 

 

PS