Gmina wraz z mieszkańcami oczyszcza atmosferę

Inicjatorem przedsięwzięcia był Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., który zaprosił do współpracy mieszkańców reprezentowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lokatorsko-Własnościową” w Poddębicach. W projekt zaangażowała się także gmina, dzięki czemu możliwe było pozyskanie dotacji i preferencyjnych kredytów na realizację inwestycji. Jej celem było ograniczenie niskiej emisji generowanej przez przestarzałe i niskosprawne ciepłownie węglowe. Zostały one zastąpione kotłownią na gaz ziemny o mocy 3,36 MW oraz wspomagającym systemem kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 715 kolektorów o łącznej powierzchni 1287 m2 umieszczono na dachach 7 budynków wielorodzinnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że zmianę systemu ciepłowniczego na ekologiczny poprzedziła kompleksowa termomodernizacja 23 budynków wielorodzinnych wybudowanych w energochłonnej technologii wielkopłytowej z lat 70. i 80-tych. Objęła ona docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenie grzejników w zawory termostatyczne. Inwestycja przyniosła wymierne korzyści, w jej wyniku spadła energochłonność budynków z 0,393 GJ/m2 (dane z 2002 roku) do 0,269 GJ/m2 (dane z 2005 roku), a co za tym idzie koszt ogrzania m2 mieszkania z 2,13 z do 1,82 zł (przy uwzględnieniu wzrostu cen gazu ziemnego).

Dzięki modernizacji systemu udało się całkowicie wyeliminować emisję dwutlenku siarki oraz pyłów i zmniejszyć zanieczyszczenia spowodowane przez tlenki azotu o 90,99% i dwutlenek węgla o 83,57%. Miasto, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółdzielnie Mieszkaniowa i Wspólnoty Mieszkaniowe planują i realizują kolejne inwestycje podobnego typu, dzięki czemu Poddębice zasłużyły na miano „solarnego” miasteczka.