Konferencja Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

Konferencja ma służyć wymianie poglądów na temat natury, skali i skutków zmian klimatycznych, a także ich oddziaływaniu na prawo międzynarodowe, ma integrować środowiska naukowe Zmiany klimatu mają być postrzegane jako czynnik rozwoju prawa z podziałem na: prawo zasobów naturalnych, prawo morza, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawa człowieka oraz prawo konfliktów zbrojnych i prawo regionalnych organizacji integracyjnych. Konferencja jest skierowana do naukowców i praktyków. Jest realizowana jest w ramach  projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.