Przypominamy o BEZPŁATNYM wsparciu dla społeczności energetycznych

Chcesz stworzyć biznesplan lub napisać statut spółdzielni energetycznej, ale nie wiesz jak? Można skorzystać z BEZPŁATNEGO wsparcia dla społeczności energetycznych organizowanego przez Komisję Europejską. To już ostatni dzwonek! Ostatni nabór tylko do 31 grudnia 2022.  

 Wsparcie udzielane będzie społecznościom energetycznym na terenach wiejskich (w ramach Rural Energy Community Advisory Hub) oraz miejskich (w ramach Energy Communities Repository). Oba projekty są inicjatywą Komisji Europejskiej, ich celem jest pomoc lokalnym podmiotom (obywatelom, władzom lokalnym i przedsiębiorcom) w tworzeniu i wspieraniu społecznych projektów energetycznych opartych na energii odnawialnej. 

150 projektów i inicjatyw

Wsparcie udzielane będzie społecznościom energetycznym na różnym etapie rozwoju, zarówno tym, które już zarejestrowały swoją działalność i mają osobowość prawną, jak również jeszcze nie sformalizowanym grupom obywateli zrzeszonych wokół idei energetyki obywatelskiej. Z uwagi na różne etapy zaawansowania projektów społeczności energetycznych (w ramach projektów zaplanowano wsparcie dla 150 inicjatyw) wsparcie przyjmie różnorodne formy w zależności od potrzeb wnioskującej o nie społeczności i będzie mogło objąć:

  • Wsparcie eksperckie w zakresie prawnym, technicznym, biznesowym, finansowym czy komunikacyjnym,
  • udział w warsztatach i webinarach (prowadzonych w języku polskim),
  • wymiana doświadczeń i wsparcie mentoringowe ze strony bardziej doświadczonych społeczności energetycznych z Europy. 

Szczegóły na temat rodzajów wsparcia, kryteriów oceny oraz procesu wdrażania dostępne są pod adresem:

Dla terenów miejskich: https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/support/technical-assistance_en 

Dla terenów wiejskich (także w j. polskim): 

https://rural-energy-community-hub.ec.europa.eu/technical-assistance-guidance-notes_en 

Trzy proste etapy 

Aby aplikować do udziału w programie wymagane jest przejście przez następujące 3 ETAPY:

ETAP 1

Należy obejrzeć nagranie webinarium z informacjami dotyczącymi programu (w j. angielskim) lub zapoznać się z przewodnikiem zawierającym informacje dot. rodzajów wsparcia, kryteriów oceny oraz procesu wdrażania. 

Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=2E6g9pK43zk

Linki do przewodników:

Dla terenów miejskich: https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/support/technical-assistance_en 

Dla terenów wiejskich (także w j. polskim): 

https://rural-energy-community-hub.ec.europa.eu/technical-assistance-guidance-notes_en 

ETAP 2

Wypełnienie formularza aplikacyjnego (ok. 20 minut) składającego się z 4 części:

  1. Podstawowe informacje nt. społeczności energetycznej – lokalizacja, sposób zarządzania, liczba członków itp.,
  2. kwestionariusz samooceny pozwalający określić etap rozwoju społeczności energetycznej,
  3. wybór działań, które pomogą w rozwoju i podnoszeniu umiejętności społeczności energetycznej (max. 3 działania),
  4. opis projektu i społeczności energetycznej, 
  5. list intencyjny podpisany przez przynajmniej 3 członków/członkinie (pozycja obowiązkowa). 

 Formularze aplikacyjne, także w języku polskim, dostępne są pod poniższymi adresami:

Dla społeczności z terenów miejskich:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECRTechnicalAssistance2022#page0

Dla społeczności z terenów wiejskich:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RECAH2022

ETAP 3: OCENA

Wnioski spełniające wymogi zostaną ocenione, uszeregowane i pogrupowane zgodnie z kryteriami kwalifikowalności oraz przyznanej im oceny. Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną nie później niż 1 miesiąc po upływie terminu składania wniosków. 

Tylko do 31.12.2022 r

Załączniki wymagane we wniosku aplikacyjnym, szczegółowe wytyczne dla aplikujących społeczności, a także opis definicji społeczności energetycznej operującej na terenie miasta lub wsi dostępne na stronie:

https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/support/technical-assistance_en