Raport „Biblioteka jako miejsce działań dla klimatu”. Nowa rola bibliotek.

Biblioteki jako Centra Działań Proklimatycznych:
Raport o Ich Nowej Roli

„Biblioteka jako miejsce działań dla klimatu” to badanie przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w okresie maj – lipiec 2023, we współpracy z Krzysztofem Jodłowskim (agencja badawcza DayRay), dzięki wsparciu European Climate Foundation. W przedstawionym raporcie pokazano nową rolę bibliotek w naszych społecznościach i ich zdolność do podejmowania działań proklimatycznych. To badanie odsłania potencjał tych instytucji jako ośrodków edukacyjnych i współpracy społecznej, które mogą pomóc nam lepiej zrozumieć i reagować na wyzwania związane ze zmianą klimatu.

person using MacBook Pro

Biblioteki – Serca Społeczności
Każdy z nas kojarzy bibliotekę z ciszą i książkami. To oczywiście prawda, ale biblioteki to o wiele więcej niż to. To miejsca kultury, edukacji i interakcji społecznej. W ostatnich latach zaczęły one odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu lokalnych problemów, w szczególności dotyczących zmiany klimatu.

Zmiana Klimatu jako Lokalny Problem
Zmiana klimatu to globalne wyzwanie, ale jej wpływ jest widoczny na szczeblu lokalnym. Biblioteki, ze względu na swoją dostępność i zaufanie, jakim cieszą się w społecznościach, mogą odgrywać kluczową rolę w edukowaniu i mobilizowaniu ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska.

Biblioteki jako Miejsca Rozmów
Warto podkreślić, że biblioteki mogą być miejscem, gdzie lokalne problemy związane ze zmianą klimatu mogą być omawiane i rozwiązywane. Bibliotekarze i bibliotekarki mogą inicjować dyskusje i dostarczać źródeł informacji na temat zmian klimatycznych oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Współpraca Społeczna na Rzecz Klimatu
Biblioteki stają się także miejscem współpracy. Łączą społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe w działaniach proklimatycznych. Działając razem, mogą efektywniej rozwiązywać lokalne problemy środowiskowe.

Rola Bibliotekarzy
Raport podkreśla, że rola bibliotekarzy jest kluczowa w promowaniu proklimatycznych działań. To oni mogą inicjować i koordynować programy edukacyjne oraz wykorzystywać swoją wiedzę do informowania społeczności na temat zmian klimatycznych.

Edukacja i Świadomość
Biblioteki pełnią także rolę centrum edukacyjnego, gdzie społeczności lokalne mogą zdobywać wiedzę na temat zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i działań, które mogą podjąć. Dostarczają dostęp do książek, filmów, prezentacji i warsztatów, które pomagają zrozumieć zagrożenia i możliwości związane ze zmianą klimatu.

Inspiracja do Działań
Ten raport jest zachętą do eksperymentowania i tworzenia nowych inicjatyw proklimatycznych w bibliotekach. Dzielenie się pomysłami i wynikami badań może pomóc innym bibliotekom w rozwijaniu podobnych programów.

Podsumowanie
Biblioteki są znacznie bardziej niż tylko magazynami książek. Stanowią integralną część naszych społeczności i mają potencjał do rozwiązywania lokalnych problemów, w tym problemów związanych ze zmianą klimatu. Raport, który przedstawiamy, rzuca nowe światło na ich rolę jako ośrodków działań proklimatycznych. To od bibliotek może się zacząć proklimatyczna zmiana w naszych miejscowościach. Dlatego warto zastanowić się, jakie działania proekologiczne mogą być podejmowane w Twojej bibliotece, i przekształcać je w rzeczywistość.

Biblioteki to nie tylko miejsce, gdzie przeczytamy książkę, to również miejsca, które pomagają nam zrozumieć i reagować na zmieniający się klimat naszego świata.