Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Sekretariat Ruchu Więcej Niż Energia przekazał w lipcu 2017 roku Ministerstwu Energii uwagi do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oceniamy jako działanie w dobrym kierunku, jednakże zdecydowanie niewystarczające do uznania go za narzędzie istotnej, prospołecznej i proekologicznej zmiany w polityce energetycznej rządu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska:

Warszawa, 14 lipca 2017 r

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 czerwca 2017 r. (sygn. DEO.I.4110.24.2017; IK: 102671), w imieniu Sekretariatu Ruchu „Więcej niż energia” (WNE) chcielibyśmy przedstawić nasze uwagi dotyczące projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw1 .

Proponowane przez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE)2 oceniamy jako ruch w dobrym kierunku, choć zdecydowanie niewystarczający do uznania go za narzędzie istotnej, prospołecznej i proekologicznej zmiany w polityce energetycznej rządu. Przedstawiony do konsultacji projekt co do zasady nie wprowadza regulacji, które mogą realnie stymulować rozwój obywatelskiej energetyki prosumenckiej opartej na źródłach odnawialnych, a więc jednego z głównych obszarów, którego dotyczą nasze działania. Proponowany kształt nowelizacji w niewielkim zakresie odnosi się do sfery energetyki obywatelskiej.

Pozytywnie oceniamy propozycję wprowadzenia narzędzi FiT i FiP dla niektórych rodzajów mikroinstalacji OZE. Ograniczenie systemów wsparcia w postaci taryf FiT oraz FiP wyłącznie do biogazowni rolniczych i niewielkich elektrowni wodnych, w naszej opinii nie posiada uzasadnienia ekonomicznego, a powody tego ograniczenia nie zostały wyjaśnione.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że nie ma przeszkód prawnych, aby do ustawy o OZE wprowadzić zapowiadane od dłuższego czasu przez przedstawicieli Ministerstwa Energii zmiany, takie jak objęcie przedsiębiorców systemem rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci, o którym mowa w art. 4 ustawy o OZE (tj. systemem net-meteringu, zwanym potocznie systemem opustów), nawet jeżeli później odpowiednie regulacje (podobnie zresztą jak inne przepisy ustawy o OZE) miałyby zostać przeniesione do odrębnej, zapowiedzianej ostatnio przez przedstawicieli Ministerstwa Energii, ustawy o energetyce rozproszonej.

Wprowadzenie w życie postulowanego rozwiązania wymagałoby w szczególności odpowiedniej zmiany definicji legalnej prosumenta (art. 2 ust. 27a ustawy o OZE), np. w taki sposób, aby przepis ten otrzymał brzmienie:

„27a) prosument – odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne;”

Należy podkreślić, że właśnie segment mikro- i małych przedsiębiorców – w szczególności ze względu na dostęp do kapitału oraz wyższe jednostkowe koszty zakupu energii w taryfach C w stosunku do kosztów ponoszonych przez odbiorców z grupy taryfowej G – dysponuje największym potencjałem w zakresie rozwoju mikroinstalacji OZE w ramach systemu rozliczeń, o którym mowa w art. 4 ustawy o OZE.

Przedstawiona do konsultacji publicznych ocena skutków regulacji ma szczątkowy charakter i powinna zostać uzupełniona o szczegółowe dane liczbowe, zwłaszcza, że w dokumencie tym wskazano, że ustawa będzie oddziaływać na „kilkaset tysięcy podmiotów”.

Jako problem w kontekście przyszłych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Energii należy także wskazać ograniczony zasięg konsultacji publicznych (w tym konferencji uzgodnieniowej, która ma odbyć się w dniu 26 lipca br.) dotyczących tak ważnego dokumentu, jakim jest projekt nowelizacji ustawy o OZE oraz brak dostępnej dla szerokiego grona interesariuszy oficjalnej informacji o planach zmian w tej ustawie.

Z poważaniem,

Sekretariat ruchu „Więcej niż energia”

1 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905/katalog/12442269#12442269 (dostęp 14.07.2017 r.).
2 Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.