Zielone gminy zapraszają inwestorów

Projekt „Zielone Społeczności” („Green Communities”) to narzędzie, które umożliwia samorządom bezpłatne i wygodne, bo internetowe szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii, przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów z branży. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin. E-szkolenie polega na bieżącym śledzeniu materiałów merytorycznych, które pojawiać się będą na ekranie Użytkownika. Materiały mają formę tekstu litego oraz formę graficzną i podzielone zostały na odcinki, wg bloków tematycznych. Każdy odcinek trwa 45 minut. Każdy blok składa się z 5 odcinków. Szkolenie składa się z 8 bloków tematycznych.

 1. Planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii (OZE).
 2. Aspekty środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji w OZE.
 3. Prawo budowlane w ujęciu inwestycji w OZE.
 4. Elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE).
 5. Aspekty społeczne i gospodarcze inwestycji w OZE.
 6. Mikroźródła.
 7. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE).
 8. Finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Aby pomyślnie ukończyć szkolenie należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi w teście podsumowującym. Po ukończeniu szkolenia gmina otrzymuje Certyfikat „Gmina przyjazna zielonej energii” i zostaje umieszczona w internetowej bazie dla inwestorów. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w pierwszych edycjach wzięło w nim udział 112 gmin, co skłoniło organizatorów do uruchomienia kolejnej jego odsłony (od maja 2017 do końca lipca 2017) uzupełnionej o nowe ramy prawne.

„Mimo rosnącego doświadczenia, jakie mamy w Polsce w dziedzinie korzystania z OZE, zauważalny jest ciągle niedobór wiedzy w tym zakresie wśród kadr samorządowych, co skutkuje nieuzasadnionymi obawami w kontaktach z biznesem. Chcielibyśmy, aby kolejne edycje wirtualnych szkoleń były nie tylko istotnym czynnikiem rozwijania merytorycznego dialogu pomiędzy administracją, potencjalnymi inwestorami i społecznościami lokalnymi, ale również powiększyły liczbę gmin, w których potencjalna lokalizacja instalacji do pozyskiwania energii z OZE  była rozpatrywana rzeczowo tj. bez zbędnych uprzedzeń, ale z dobrym rozeznaniem wszelkich aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych”mówi prof. Andrzej Mizgajski, Członek Zarządu Green Cross Poland, organizacji będącej pomysłodawcą szkolenia.

Green Cross Poland wychodzi z założenia, że to właśnie dialog, obok aspektów prawnych czy finansowych, jest istotnym czynnikiem rozwoju rynku energii odnawialnej. “Brak akceptacji lokalnych społeczności dla rozwoju OZE to jedno z głównych ryzyk inwestycyjnych dla tego typu instalacji w Polsce.  Dlatego tak ważne jest uwzględnienie przez władze samorządowe i inwestorów potrzeby  dialogu z mieszkańcami  i rzetelnych konsultacji społecznych. Takie podejście pozwala nie tylko niwelować protesty czy wypracowywać optymalna formułę inwestycji OZE na danym terenie, ale przede wszystkim budować zaufanie i platformę do dialogu” –  przekonuje Mariusz Wawer, ekspert w obszarze konsultacji społecznych. (http://www.greencommunities.pl/gminy-dla-zielonych-inwestorow-komunikat-prasowy/)

KORZYŚCI DLA GMIN:

 •  pozyskanie nowych inwestorów;
 • wzrost konkurencyjności i promocja gminy;
 • podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów;
 •  zbudowanie wizerunku gminy,  jako przyjaznej środowisku;

KORZYŚCI DLA INWESTORÓW:

 • dotarcie do osób w gminach decydujących o inwestycjach w OZE;
 • skrócenie czasu oczekiwania na opinię urzędu;
 • usprawnienie procedur administracyjnych;
 • dostęp do mapy gmin, które ukończyły szkolenie.